Boj o transparentnost veřejných zakázek – bude nová vláda úspěšná?

Nově vzniklá koalice stran ODS, TOP09 a VV si stanovila celkem ambiciózní plán svého vládnutí a reforem pro následující 4 roky. Umožňuje jí to také velmi silný mandát 118 koaličních hlasů v Poslanecké sněmovně. V tomto článku se hodlám zabývat částí koaliční smlouvy, jež je mým oborem, tedy právem a zejména veřejnými zakázkami.

Na straně 18 a následujících Koaliční smlouvy je rozebrán plán jak zvýšit transparentnost veřejných zakázek. Protože bodů je nemálo a společně s mým komentářem by tento článek byl pro potřeby blogu příliš dlouhý rozeberu pouze první část a v následujících článcích rozeberu zbytek. Co si tedy vláda (v této chvíli ještě bez důvěry PS PČR), potažmo koalice, vytyčila?

„Navrhneme změnu zákona o veřejných zakázkách, kde budou zakotveny zejména následující principy:

1. Veřejných zakázek se budou moci účastnit pouze subjekty, které prokáží dostatečně celou svou vlastnickou strukturu a/nebo ovládací strukturu.

2. Veškeré údaje o veřejné zakázce musí být evidovány a archivovány v elektronické podobě tak, aby mohly být zveřejňovány na internetu, a to včetně zadávací dokumentace, smluv a jejích dodatků, vystavených faktur, jména zadavatele a členů komise

3. Smluvní ujednání na základě zákona o veřejných zakázkách nebude předmětem obchodního tajemství

4. Zamezit účasti na veřejných zakázkách subjektům, které porušují zákon

5. Zamezit omezujícím kvalifikačním požadavkům"

Ad 1. Jedno z nejvíce diskutovaných a zřejmě u veřejnosti nejoblíbenějších navrhovaných opatření. Je to však tak jednoduché „zákonem" zakázat účast firem s nejasnou majetkovou strukturou (rozuměj akciové společnosti s akciemi na majitele)? Domnívám se, že problém je daleko složitější, než se na první pohled jeví. Nebudou-li obecně akcie na majitele zakázány (nebo budou, ale stávající a.s. s těmito akciemi budou nadále legálně podnikat) naráží tento potencionální zákaz na § 6 zákona o veřejných zakázkách, který stanovuje povinnost dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. Zákaz účasti výše zmíněných společností na veřejných zakázkách dle mého názoru je v přímém rozporu se zásadami rovného zacházení a nediskriminace, které jsou také obecně stanoveny v Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod (byť ne explicitně pro obchodní společnosti). Takový zákaz by tedy musel být nutně zrušen. Bude-li takový zákaz platit, nemusím ani zmiňovat rozšíření institutu tzv. „bílého koně" nebo oficiální vlastnictví takových společností různými zahraničními fondy nebo společnostmi ze zemí, kde není povinnost zveřejnit majetkovou strukturu.

Ad 2. S tímto opatřením nemám v zásadě žádný problém, tak jako s opatřením předchozím. Nicméně domnívám se, že je to opatření spíše líbivé pro veřejnost, než že by reálně něco řešilo, protože s ohledem na časté kontroly orgánů poskytujících dotace či potencionální šetření orgánů činných v trestním řízení musí veškeré papírové dokumenty, které jsou povinně vyhotovovány, být formálně v pořádku, i kdyby to tak z jakéhokoliv důvodu nebylo. V takovém případě už je vcelku jedno, zda to na internetu je či není.

Ad 3. Obecně si myslím, že tohle opatření je dobré a nemám s ním žádný problém, nicméně je nutné podrobně vyřešit otázku, zda je tohle možné aplikovat u zakázek s komoditami, které by mohly v širším kontextu spadat do sféry záležitostí, jež podléhají jinému tajemství (např. v rámci armádních zakázek a citlivých údajů ve spojitosti s technickými parametry zařízení, jejichž vyzrazení by případně mohli napomoci potencionálnímu nepříteli v zneškodnění).

Ad 4. Zde je nutná další specifikace, v jakém smyslu nesmí uchazeč porušovat zákon? Bude se vztahovat i na dopravní přestupky? A jakým způsobem bude tento předpoklad prokazován? Bude vytvořena evidence podnikatelských subjektů, které porušují zákon?

Ad 5. I zde je dle mého názoru důležitá otázka další specifikace, protože není zřejmé, co je omezujícím kvalifikačním kritériem a co nikoliv. Obecně se však domnívám, že tento problém je obecně neřešitelný, protože nelze dopředu říci, co je omezující a co nikoliv, ale vždy až s ohledem na konkrétní veřejnou zakázku. Jsem rád, že konečně vzniká koalice, která má ambici řešit problematiku korupce a veřejných zakázek. Některé návrhy považuji vysloveně za špatné (viz bod ad 1.), některé za nic neřešící, nicméně se jich najde i spousta, které považuji za dobré a účelné. Je zřejmé, že se nelze nikdy maximálně shodnout na způsobu řešení. Jsem přesvědčen však, že pokud se současná koalice vydá tímto směrem někdy s větší někdy menší korekturou svých návrhů uvedených do koaliční smlouvy, podaří se jí zvýšit transparentnost veřejných zakázek.

Poptávka

Zašlete nám nezávaznou poptávku kontaktujeme Vás s řešením do 48 hodin